KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (kısaca “KVKK”)  göre ACARSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kişisel veri işliyor olması sebebi ile veri sorumlusu sıfatına sahip bulunmaktadır. Kanununun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10.maddesine göre veri sorumlusu, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bazı konularda aydınlatmak ile yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni; www.acarsoy.com.tr  URL adresinde bulunan web sitemize yapmış olduğunuz ziyaret sebebiyle sizlere yönelik aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesinin yanı sıra, kişisel verilerinizin güvenliğine vermiş olduğumuz önem nedeniyle sizlere karşı şeffaf ve hesap verebilir olma amacımız doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimize ait www.acarsoy.com.tr URL adresinde bulunan web sitemize yapmış olduğunuz ziyaret nedeni ile sizi “ziyaretçi” ve “çalışan adayı” olarak tanımlamaktayız, dolayısı ile kişisel verileri işlenecek olan siz –ziyaretçimiz, çalışan adayımız- KVKK’ya göre İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Sizinle ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ACARSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ,  Veri Sorumlusudur.

Veri Sorumlusu ACARSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adres                   : Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Mustafa Karaer Cad. No:14 Osmangazi Bursa

Telefon                : 224-2610290

KEP adresi          : acarsoy@hs01.kep.tr

MERSİS No         :

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

a) Web sitemizi ziyaret eden siz –ziyaretçilerimizin-;

 • Ad-Soyad,
 • E-mail adresi

b) İş başvurusu amacı ile sitemizi ziyaret eden siz –çalışan adaylarımızın– (iş başvuru formunu doldurmanız halinde) ;

 • Ad-soyad,
 • Cep telefonu ,
 • E-mail adresi,
 • Ana-Baba Adı,
 • Doğum Yeri,
 • Doğum Tarihi,
 • Cinsiyet, Uyruk,
 • Adres,
 • Ev Telefonu,
 • SSK Sicil No,
 • TC Kimlik No,
 • Askerlik Durumu,
 • Medeni Durum,
 • Çocuk sayısı ve Çocuk yaşı,
 • Öğrenim bilgileri ve diğer eğitim bilgileri,
 • Kurs, sertifika ve yabancı dil bilgileri,
 • İş tecrübesi,
 • Çalıştığınız yerlerin adı/adresi/telefon numarası/görev bilgisi/işe giriş-çıkış tarihleri/alınan ücret/ayrılış nedeni,
 • Daha önce Acarsoy A.Ş.de çalışıp çalışmadığınıza/iş başvurusunda bulunup bulunmadığınıza ve Acarsoy A.Ş.’de çalışan tanıdığınız olup olmadığına dair bilgi,
 • Vardiyalı çalışma yapıp yapmayacağınız bilgisi, yükseklik korkunuz olup olmadığı bilgisi,
 • Mesai çalışmasına kalıp kalmayacağınıza dair bilgi,
 • Sigara/alkol alışkanlığı bilgisi,
 • Sürücü belgesi bilgisi/sınıfı/tarihi,
 • Boy, kilo, çalışırken kullanılan el bilgisi,
 • İşsizlik sigortası, maaş ve çalışma koşulları bilgisi,
 • Talep olunan ücret bilgisi kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimize ait www.acarsoy.com.tr URL adresinde bulunan web sitemize yapmış olduğunuz

ziyaret esnasında belirli bölümlerde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle bilgi girişi yapmış olduğunuz  kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özlük verileri ;  iletişim ve iş başvurusu formları aracılığıyla beklediğiniz faydanın (iletişim, iş başvurusu, satın alma vb) gerçekleştirilebilmesi, belirtmiş olduğunuz konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK mad.5/1 çerçevesinde açık rıza hukuka uygunluk sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz tarafımızdan işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak sistem tedarikçisi şirketler ile kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

 

Ayrıca KVKK mad.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda, talep edilmesi halinde, kanunlarda belirtilen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunlarda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Bu aşamada öngörülebilir böyle bir durum olmaması sebebiyle bilgi verilememektedir. İleride böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde tarafınıza aktarım yapılmadan önce bilgi verilecektir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ ve SAKLAMA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz; www.acarsoy.com.tr URL adresinde bulunan web sitemizi ziyaretiniz sırasında ilgili menülerde bulunan formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması ve şirketimiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız suretiyle elektronik ve   otomatik yöntemle elde edilecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz sizlerle iletişim kurulabilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK mad.5/1’e istinaden 2 ay süre ile saklanacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVKK 11.maddesi ilgili kişilerin haklarını sahip olduğu hakları düzenlemiştir.  Ancak ilgili kişiler

kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar.

 

Kanun uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili olarak ;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınızı veri sorumlusu ACARSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  ye başvurarak kullanabilirsiniz.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu; “Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Mustafa Karaer Cad. No:14 Osmangazi Bursa” adresine yazılı olarak veya  acarsoy@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.

Başvuru yaparken uyulması gereken usul ve esaslar hakkında daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”  ile ulaşabilirsiniz.

Başvurunuz tarafımıza ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa sürede veya en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.